Opis proizvoda

Nitro emajl je pokrivna boja koja se koristi za zaštitu metalnih i drvenih površina. Podloga mora biti suva, obrušena i očišćena.
Za bojenje metala: 2 sloja u sistemu sa Nitro temeljnom bojom.
Za bojenje drveta: 2 sloja u sistemu sa Nitro emajlom osnovnim brzosušivim ili Nitro lakom osnovnim.
Nanosi se špricanjem ili četkom, a po potrebi razređuje sa Nitro razređivačem proizvodnje Chemco. Nanošenje sledećeg sloja moguće posle 5-6h. Pre uporebe dobro izmešati sadržaj.

R10 Zapaljivo R20/22
Štetam ako se udiše i ako se proguta
S24/25 Sprečiti dodir sa kožom i očima
S29 Ne izlivati u kanalizaciju
S45 U slulaju nezgode ili mučnine odmah potražiti savet lekara

Ključne informacije

Rok upotrebe:Proizvod je upotrebljiv 2 godine od datuma označenog na ambalaži.
Pakovanja:0.7kg i 20/1
Skladištenje:U originalnoj ambalaži i suvim uslovima (+5-+35˚C)
Izdašnost:Sa 1l moze se obojiti 7-9m² u jednom sloju

Nijanse